[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1622815246491.jpg (120.97 KB, 766x417, 766:417, oyun para.jpg) ImgOps Google

61d27 No.822

Anonlar Path of Exile'ı öğrenmem kaç saatimi alır? Bulduğum itemları hangi sitelerden satabilirim? O siteler bana parayı nasıl gönderecek? Bankaya havale yaparlar mı? 5k dolarda gözüm yok ayda 2,5 bin tl yeter bana.

851bd No.823

Oyunu oynuyodum çok nihilist hissettim sildim hiç bir amacım yoktu sadece yaratık kesiyordum

68164 No.843

>>822
Bu tarz oyunları hiç oynamamış birine önerir misiniz?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]