[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1621770258449.png (656.46 KB, 753x407, 753:407, ClipboardImage.png) ImgOps Google

2bb67 No.806

Tinker's Construct, Mechanism, Quark vs. kadar popüler olmayan ama çok başarılı forge ve fabric modları tiradı.

Daha detaylı olması için moda ait imaj, açıklama, mod linki, son versiyonu veya video da atabilirsiniz.

2bb67 No.807

File: 1621770433018.png (296.44 KB, 800x400, 2:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Mod Adı: Scape & Run - Parasites
Sürüm: Forge
>Diğer moblara hastalık yayıp tuhaf yaratıklara dönüştürebilen moblar ekleyen detaylı ve ürkütücü bir mod.
Video: https://youtu.be/GLluVgrpz4k
Mod: https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/scape-and-run-parasites[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]