[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1621629685472.jpg (41.35 KB, 696x392, 87:49, Men-of-War-Assault-Squad-2….jpg) ImgOps Google

1db83 No.803

şu oyunu çok seviyorum anonlar. diğer askeri stratejiler gibi değil. her birimi ayrı ayrı ve detaylı olarak yönetebiliyorsunuz ve her birimin envanter çantası var. bir asker ile bir tankın makinelisini söküp rambo gibi gidebiliyorsunuz. cephane takviyesini envanter açarak sağlayabiliyorsunuz. varillerle yakıt takviyesi. atılan her merminin fiziksel olarak gidip vurduğu yere zarar vermesi. binalar bi seferde değil, parça parça yıkılabiliyor. diğer oyunlardaki gibi birimler kayarak ilerlemiyor, her birimin ağırlığını hissediyorsunuz.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]