[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619003922185.jpg (186.55 KB, 2560x1440, 16:9, death.jpg) ImgOps Google

06f09 No.728

bu yürüme simi oynadınız mı?

1bc88 No.735

çok pahalı. korsanlamak da istemiyorum.

0f1b2 No.736

oynamadım, oynamayı da düşünmüyorum. sırf kojima etiketi var ve iyi para yatırmışlar pr'a diye sanırım inceleme yazıları 9/10 veriyordu. birkaç gameplay izledim değmez gibi.

ba7d9 No.737

>>736
Kojima abartılmış bir balondur[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]