[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617320235910.jpg (211.73 KB, 1620x800, 81:40, Danganronpa-Trilogy-pic000….jpg) ImgOps Google

45d20 No.694

Çok şaşirdim, burada hiç danganronpa konuşan olmamiş. Bu oyunu hiç oynadiniz mi? En sevdiginiz protagonist kim? En sevdiginiz mastermind kim?

82502 No.695

bir vn oynayacaksam oyundaki tek erkek asıl protaganist olmalı. ekranda pek gözükmemeli. capon çiziktiriği feminen erkekler homofobimi tetikliyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]