[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1616574664018.jpg (257.42 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

dd7f7 No.684

yıllardır burada avernum serisini forslayan anonun aklına uyup seriyi sonunda bitirdim, efso bir seriydi bitirdiğime pişman değilim.

bunun gibi az bilinen old school başka rpg'ler var mı?

cbfc7 No.686

forgotten realms odaklıları az bilinmişten sayamıyoruz ama eğer bg, iwd, planescape, nwn oynamadıysan deneyebilirsin op.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]