[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1612784836697.png (2.38 MB, 836x1080, 209:270, ClipboardImage.png) ImgOps Google

88aed No.649

İlk oynadığınız vidya oyunu tiradı.

Atari oynamayı bilmeyecek kadar küçüktüm. Abimler megamen oynardı ama ben beceremem diye bunu verirlerdi bana.

Axx themesi bile nostalji ile doldurdu içimi
https://youtu.be/aNeXw1fB5o8

c68ae No.650

File: 1612867809891.jpg (63.36 KB, 854x480, 427:240, clrd.jpg) ImgOps Google


b58aa No.651

File: 1612895080756.jpeg (9.61 KB, 400x400, 1:1, memati.jpeg) ImgOps Google

İlk bilgisayarımda Slave Zero oynardım. Sonra ilkokulda bilgisayar derslerinde Worms World Party turnuvalarının gediklisi oldum. Online oyun illetine sarmadan önce de Avernum 3 oynardım.

8936c No.652

File: 1612907986356.jpg (78.07 KB, 640x481, 640:481, The_House_of_the_Dead_Game….jpg) ImgOps Google


dd3d5 No.653

>>651
>O halet-i ruhiye ki 4 sene önce bana avernum'u öneren anon'un boklar vadisi izleyen çomçom olduğunu öğrendiğimde

e496e No.654

>>653
Pusu'nun son sezonuna kadar izledim anon.

Bu arada Avernum tarzı bir FRP arayışındayım. Aynı firmanın Geneforge ve Avadon serileri varmış bir bakayım.

81586 No.660

Atari 2600 pacman'i. diğer tiradda da anlattım.

52828 No.664

File: 1613774451669.jpeg (53.08 KB, 466x658, 233:329, images.jpeg) ImgOps Google

İlk god of war ile başlamıştım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]