[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611397554056.jpeg (38.64 KB, 636x482, 318:241, images-43.jpeg) ImgOps Google

be442 No.625

Çin komünist partisine bağlı Tencent'in tüm oyun firmalarını satın alması hakkında /v/ ne düşünüyor?

9cf28 No.626

>3-5 mp balçanağı
>tüm oyun firmaları

op gerçek hayatta ins*nlarla konuşmak için buradayım, senin sorduğun soruya gel.

he evet. hepsini alacaklar doğru.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]