[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611086194138.png (3.76 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

8d353 No.615

Şu oyunu benim dışımda oynayan yok mu ya? Çizimlerinden tut oynanışına kadar buram buram tim burton kokuyor ve her ay bir büyük update alıyor. Oyunun hikayesiyle birlikte içeriği de değişiyor.

9e85d No.616

tek oyuncu içinse oynarım. don't starve togetherla farkı ne?

dce3a No.617

tim buton malın bayrak sallayanı, o kokması beni cezbetmez.

bd3ca No.618

>>616
>don't starve togetherla farkı ne?

tek oyuncu için.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]