[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610567985511.png (7.14 MB, 3238x1295, 3238:1295, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d8ffb No.578

İki gün sonra Fallout The Frontier çıkacak /v/ de tık yok. Amına koyayım böyle /v/nin

https://youtu.be/ycsBbkXWljE(KURALLAR.HTML)

39a28 No.579

Tunay goreve(KURALLAR.HTML)

84bdb No.580

kim takar bunu(KURALLAR.HTML)

52e3b No.586

>>578
Bu akşam 11 de

08fc6 No.597

>>578
efsane olmuş anonlar, hikaye güzel görünüyor spoiler yememk için sadece başını izledim. savaş olayı baraj savaşından daha cool duruyor heryerden lazerler falan geliyor. diyaloglar kaliteli ve seslendirmeler gayet güzel. görevler eğlenceli ve mantıklı. atmosfer buz gibi, honest hearts aksine ve dead moneydeki gibi farklı bir mekana geldiğini hissedebiliyorsun.

314d3 No.599

>35gb
o kadar büyük mü bu oyun?

08fc6 No.602

>>599
muhtemelen ses dosyalarıdır anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]