[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1609085985581.bmp (544.12 KB, 487x286, 487:286, x3pj0001.bmp) ImgOps Google

4f981 No.514

postal 2 gibi iğrenç, kanlı eski oyunlar söyleyebilir misiniz? bilgisayar 12-13 yıllık, onu bilerek yazın.

00a7e No.519

carmageddon, punisher, manhunt

9dfd1 No.520

>>514
Portal diye okudum bir an ne diyor bu dedim kek
Postal 2'nin DLC'si var onu da oyna. Popüler kültüre ve oyunlara çok iyi geçirmeler var.
Belki pek alakası yoktur istediğinle ama İsaac da oynayabilirsin. Her yer flesh kan ve bok dolu. Full tryphobia kaynıyor.

9dfd1 No.522

File: 1609139342520.png (3.72 KB, 116x135, 116:135, images-2.png) ImgOps Google

>>520
>trypophobia*

2e743 No.532

File: 1609187809411.jpeg (72.14 KB, 600x881, 600:881, will.jpeg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]