[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597280519992.png (5.56 MB, 2732x2048, 683:512, ClipboardImage.png) ImgOps Google

7d69c No.399

bugün bu sıçmığı oynayıp bitirdim ve gram hoşuma gitmedi. çok hislendirici diye övüp duruyorlardı bir bok anlam ifade etmedi benim için. aynısını undertale içinde yaşadım.

bu oyunların amacı ne? ne için bu kadar forslanıyorlar?

1e113 No.400

File: 1597352496271.webm (1.15 MB, 1280x720, 16:9, 1549027625275.webm) ImgOps Google

normielerin ve post-2014 4chan kaçkınlarının forsladığı şeyler. bi oyunu merak ediyosan aç gameplayine bak hoşuna giderse indir yoksa güzel müzel diyenleri dinleme. aynısı filmler ve varsa diğer şeyler için de geçerli

6e29d No.401

Bu tip oyunlar kızlar ve kendilerine "Gamer" denilen güruh için yapılıyor. Yaptıkları leş oyunları pixel-art bilmem ne diye kakalamaya çalışıyorlar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]