[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1591363727400.jpeg (25 KB, 600x400, 3:2, image.jpeg) ImgOps Google

ded5d No.332

Oynayanınız var mı? Nasıl bir oyun? İlk çıktığı hafta normieler oynayıp beğenmeyince "sıçmık gibi" diyip bir kenara sallamıştı oyunu. Şimdi o ıssızlık oluşmuşken oynamak istiyorum.

4c3ca No.333

File: 1591367378745.jpg (25.37 KB, 563x651, 563:651, 534435.jpg) ImgOps Google

yürüme simülatörü değil mi bu oyun?

7f7eb No.342

kar tanesi olmak için arap saçı bir hikaye yazmışlar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]