[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1587700151892.jpg (301.45 KB, 2383x2121, 2383:2121, 498049main_merope_hst_rful….jpg) ImgOps Google

bb010 No.293

En beğendiğiniz Soulsborne karakterlerini paylaşın anonlar. Npc olur, mini boss olur, aklınıza ne gelirse..

bb010 No.294

File: 1587700284272-0.jpg (329.22 KB, 1280x867, 1280:867, quelaag_concept_art.jpg) ImgOps Google

File: 1587700284272-1.jpg (190.52 KB, 820x1200, 41:60, EK3OojCXUAEE98M.jpg) ImgOps Google

Hatırlatma yapması için:

DarkSouls1

3f2a3 No.295

File: 1587700529527-0.jpg (189.27 KB, 1024x855, 1024:855, nlJpYych.jpg) ImgOps Google

File: 1587700529527-1.jpg (219.91 KB, 1100x1650, 2:3, 5f729007a48bb577ddbb3b9a5c….jpg) ImgOps Google

DarkSouls2

3f2a3 No.296

File: 1587700926411-0.gif (1.34 MB, 540x302, 270:151, abyss-watchers-be8d0.gif) ImgOps Google

File: 1587700926411-1.jpeg (142.16 KB, 1024x576, 16:9, download (1).jpeg) ImgOps Google

DarkSouls3

3f2a3 No.297

File: 1587701041197-0.gif (1.71 MB, 500x324, 125:81, ac08848f58a52a35af3641c4f6….gif) ImgOps Google

File: 1587701041197-1.jpeg (32.69 KB, 491x624, 491:624, images.jpeg) ImgOps Google

Bloodborne

52170 No.298

reflekslerim çok zayıf. bu seriyi nasıl oynayabilirim

3f2a3 No.299

File: 1587730409608.jpeg (28.94 KB, 637x358, 637:358, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>298
Sen oynamaya başla anon, reflekslerin zamanla gelişecek. From oyunları sabırsız oyuncuyu daha ilk boss'uyla eler.

Sabrınla ve iradenle sıkı sıkı tutun oyunlara, bol bol rehber oku, teorileri dinle, zorlandığın boss'ta oyuncu çağır.

91fcb No.309

Bir tane Dark Souls, Bloodborne ya da Sekiro oynayaniniz yok mu?

c9009 No.310

>>309
hayatım bu oyunları tekrar oynamakla geçti anon

04365 No.362

File: 1593189761333.png (3.64 MB, 1920x1080, 16:9, Adsız.png) ImgOps Google

>En beğendiğiniz Soulsborne karakterlerini paylaşın anonlar. Npc olur, mini boss olur, aklınıza ne gelirse..
Mibu no O'Rin. En zor mini-boss olmasını geçtim düşmanlara death blow yaptığın zaman vitality'nin yenilenmesini sağlayan skill'i de veriyor ki bu özellik oyunu oldukça kolaylaştırıyor üstelik youkai olduğu için aşağı düşse bile bir şekilde hayatta kalıyor. Basitçe öldürülmek için fazla onurlu.

fe8cc No.364

>>298
ilk kez üçüncü oyundan başlayıp ilk bossta götünü tuta tuta kaçan anon burada. oyunun boktan motoru yüzünden canavarlar duvarların içinden geçiyor. bi tane boss bunu bildiğin oyuncuymuş gibi sonuna kadar kullanıp beni paso öldürünce sinirlenip silmiştim. oyunun mekanikleri şu ana kadar oynadığın oyunlara benzemiyor.

sabırlı adamım da oyunu düzgün yapsalardı anasını satim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]