[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571527879284-0.jpg (154.66 KB, 533x616, 533:616, d4e.jpg) ImgOps Google

File: 1571527879284-1.jpg (1012.17 KB, 1600x900, 16:9, ck3-2.jpg) ImgOps Google

File: 1571527879284-2.jpg (1.3 MB, 1920x1080, 16:9, ck3-4.jpg) ImgOps Google

File: 1571527879284-3.jpg (581.72 KB, 1600x900, 16:9, ck3-5.jpg) ImgOps Google

File: 1571527879284-4.jpg (1.04 MB, 1600x900, 16:9, ck3-title.jpg) ImgOps Google

27a3e No.210

https://www.youtube.com/watch?v=YlOXhOxEum0

beyaz adamın bilgisyar oyunlarında zihin fantezileri yaşarken deusu vultlaması bile yasaklanıyor artık.


https://www.youtube.com/watch?v=nlOV1riSEYo


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]