[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569687769867.jpg (8.38 KB, 261x277, 261:277, 1566654044782.jpg) ImgOps Google

b7782 No.204

48a6b No.211

Oynamadım anon ama görünüşe göre Wollay yine yaptı yapacağını. Gördüğüm kadarıyla oyunda hiç bi bok değişmemiş, bi tek religion lock gelmiş ve dandik artifactlar. Oyun hala aynı boka benziyor
Wollay yine paralarla kaçtı namussuz :DDDDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]