[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1569228681611.png (2.02 MB, 1600x800, 2:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

272f2 No.201

bu yaşımda ağlayabileceğimi düşünmüyordum ancak bu bok beni devirmeyi başardı. bitişi ile hüngür hüngür ağladım.

78cf0 No.203

Bende to the moon'a ağlamıştım. Hatırladıkça içim yanıyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]