[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568701877154.jpg (64.32 KB, 1534x917, 1534:917, control-trailer.jpg) ImgOps Google

5769c No.193

güzel bir oyunmuş. üstünyarış xbox kontrolcüm ile filmlerimi izleyerek bitirdim. epey keyifliydi. dota batağına düşmüş tuncay komutanımıza gönülden önerimdir.

65561 No.194

nasi bi oyun anon?

5769c No.195

>>194
paranormal olaylar ile ilgilenen bir devlet departmanında esrarengiz bir intihar oluyor, biz bu intiharı ve peşi sıra gelen olayları aydınlatmak için işe girişiyoruz. tarkovsky'nin stalker'ında olduğu gibi bulunduğumuz yapı içerisinde ilginç değişimler yaşanıyor sürekli.

bonfire sistemi var oyunda, tek zorlu yanı bu.

korsan boyutu 24 gb bu arada, böyle bir oyun en az 50 gb olmalıydı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]