[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563421525225.png (8.25 KB, 411x142, 411:142, ClipboardImage.png) ImgOps Google

046fa No.157

Rome total war indirdim. Üstüne de EB modunu indirdim ama oyunu çalıştırınca bu hatayı veriyor. Google'da sorunun çözümü için bütün forumların altını üstüne getirdim ama HİÇBİR şey bulamadım. Yardımınızı rica edeceğim.

9550c No.158

File: 1563465816992.gif (402.09 KB, 806x720, 403:360, 564654546.gif) ImgOps Google

bunun yeri /v/ değil
uyumluluk modunda, admin modunda vs. denediğini varsayıyorum, oyunu launcher'den değil exe'den açmayı dene veya oyunun ana klasörünün içinde redist, common_redist veya _redist diye bir klasör varsa içini aç orada vcredist, directx, .net vs. exe'leri olur oradakilerin hepsini teker teker kurmayı dene, klasör yoksa;

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14632
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

bunları indirip kurmayı dene, hepsi zaten kurulu diyorsa cmd'yi admin olarak açıp chkdsk /f c: yap.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]