[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1556051965413.jpg (43.93 KB, 780x405, 52:27, chrome_2019-04-18_16-23-55….jpg) ImgOps Google

f771c No.122

steam'e düşmüş, saldırayım mı? skarlet suyum ile ortalığı kan gölüne çevirmek için sabırsızlanıyorum

ef2cc No.126

anon bence biraz bekle çünkü virüs olabilir.

cab2d No.128

File: 1557927610075.jpg (31.44 KB, 725x423, 725:423, IMG_2677.JPG) ImgOps Google

Oyunun dişilerine sjw'ler için dress code koyduklarından dolayı yüzüne bile bakmadım

ed854 No.129

>>128
tercüme et, nerd'ce bilmiyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]