[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1552039777738.jpg (1.16 MB, 1554x2231, MV5BZDNiNzFjZGYtYTgwMi00ZW….jpg) ImgOps Google

b6009 No.110

bu tiradda nerdeyse artık hiç oyuncusu olmayan. multiplayerı olan 2000'ler oyunlarını postlayıp eskiokulu yad edeceğim.

b6009 No.111

File: 1552039889109.jpg (29.72 KB, 460x215, header.jpg) ImgOps Google


b6009 No.112

File: 1552040537313.jpg (190.88 KB, 500x713, packshot-685821de1861d4a42….jpg) ImgOps Google


b6009 No.113

File: 1552040825837.jpg (161.68 KB, 800x1143, 143020-crysis-windows-fron….jpg) ImgOps Google


b6009 No.114

File: 1552041111010.jpg (97.1 KB, 679x597, 81qKYRDm4iL._SX679_.jpg) ImgOps Google


b6009 No.115

File: 1552046285243.png (173.32 KB, 460x215, Serious-Sam-2-06.png) ImgOps Google


0153d No.116

>>114
ubisoft multiyi kapattı, başka bir yolla multi oynanıyor da, oyuncusu var mı?

>>113
crysis'in de kapandı, başka yollarla oynanıyor mu bilmiyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]