[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1634986438378.jpeg (33.56 KB, 739x415, images.jpeg) ImgOps Google

38ad9 No.1010

>529 Selanik putu

Yanıyorum söndürün!!! Hiç grafikler üzerinden remastered-remake tartışmasına girmeyeceğim, sadece fiyatı götümü panzerle vurulmuşa çevirdi!

dcc11 No.1031

youtube'dan karşılaştırma videolarına bakın. yeni versiyonlar daha kötü.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]