[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1634154489034.png (1.42 MB, 630x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google

6a0e9 No.1001

Oyun dünyasının en bazlı karakterleri sizce hangileri?

Postal Dude karakterine aldırış etmeyin. Köşeli değil, bazlı.

61e74 No.1002

Çizgiroman kökenliler sayılıyorsa wolverine ve frank castle. Yoksa max payne ve garret

280b5 No.1003

File: 1634156095396.jpg (23.53 KB, 250x347, Harry-notshaved-expression.jpg) ImgOps Google

Life is a fucking joke.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]