[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1634154489034.png (1.42 MB, 630x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google

6a0e9 No.1001

Oyun dünyasının en bazlı karakterleri sizce hangileri?

Postal Dude karakterine aldırış etmeyin. Köşeli değil, bazlı.

61e74 No.1002

Çizgiroman kökenliler sayılıyorsa wolverine ve frank castle. Yoksa max payne ve garret

280b5 No.1003

File: 1634156095396.jpg (23.53 KB, 250x347, Harry-notshaved-expression.jpg) ImgOps Google

Life is a fucking joke.

94469 No.1048

File: 1644093018235.jpg (104.15 KB, 768x768, planescape_torment_wallpap….jpg) ImgOps Google


d31d4 No.1049

File: 1644413370078.jpg (20.75 KB, 200x283, GTASA_CJ.jpg) ImgOps Google

tabi ki cj

8c7fb No.1050

File: 1644485183905.jpeg (25.65 KB, 721x425, images.jpeg) ImgOps Google

Jax

Yaktığı götler silah kullanmasını yasakladığı için sokak lambasını söküp yine götleri yakmaya devam etmiştir.

1dac6 No.1051

File: 1644499102598.png (1.06 MB, 753x915, saywutnigga.png) ImgOps Google


6e640 No.1054

File: 1644857305629.jpg (140.6 KB, 1400x810, duke-nukem-3d-art_1440.0.0.jpg) ImgOps Google


7b2e0 No.1058
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]