[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565089094238.jpg (82.38 KB, 681x1108, 681:1108, ti70977ihar4.jpg) ImgOps Google

c206c No.680

bu tilkide de amma fizik varmış haa

8956f No.681

File: 1565096637385.png (97.67 KB, 232x228, 58:57, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>"GERÇEK BİR ÇOBANLA ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM"
>Tilki'nin geçtiğimiz günlerde, "Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum. Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bi çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

vallahi çoban olup mesaj atasım geldi, aleyna'yı gütmek ne güzel olurdu be.

6a3d9 No.682

>>680
>götü leğen gibiymiş demek istemek

sevenine sevmeyenine karışamam, ama ne fizik varmış denilecek bir şey yok.

23e66 No.683

>>682
Bu göt mü leğen gibi. Ya bir sie git ya(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]