[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596375255679.gif (22.94 MB, 1920x1080, 16:9, 23926971.gif) ImgOps Google

72e73 No.1456

Şu leg wrap/leg lock denen pozisyonun hastasıyım anonlar. Artık izlediğim tüm pornoları bu pozisyon var mı yok mu sorusuna endeksledim. Bu pozisyon yoksa boşalamıyorum bile. Boşalabilecek bir şeyler bulmak için de saatlerimi harcamam gerekiyor.

Şurada bir şeyler var old.reddit.com/r/legwrap ama artık yabancı da sıkmaya başladı. Yerli arıyorum. Çok nadir de olsa arada denk geliyor.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]