[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1531430189011.jpg (26.55 KB, 508x677, 508:677, pTcB3JG.jpg) ImgOps Google

b8a43 No.1

vaxxx o türko nsfw tiradı gitti mi şimdi ;_;

9ecec No.2

tunigh biyere üpload edecekmiş eski iplikleri

f0af4 No.3

önemli bir şey yoktu zaten. bokistanda seçicilik kalitecilik yok. ne çöp bulsa ortaya atıyor. s kapansın bir daha açılmasın.

a84e2 No.4

File: 1531472460622.jpg (288.13 KB, 1200x900, 4:3, 1531251302918.jpg) ImgOps Google

>>3
>s kapansın bir daha açılmasın
e beğenmiyorsan girme o zaman s'ye ne bencil bir pislikmişsin

eb67a No.5

>>4
efsanevi KIÇ ve BACAK threadlarını hatırladın mı? çen aleminin öyle olması lazım. her fotoğraf için ayrı thread açmayacaksın, her zevkin için ayrı thread açacaksın. böyle yapsaydınız s ye waifu atabilirdiniz ama yok, bir kural varsa bozulmak zorunda hele ki o kuralı tunay koyduysa. tunayın /s tahtalarının threadlarının ancak %1 i güzel o da anonların %1 inin sayesinde.

31020 No.135

File: 1536113562188-0.png (257.69 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2018-07-14-03-2….png) ImgOps Google

File: 1536113562188-1.png (324.58 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2018-07-14-03-2….png) ImgOps Google

vaxxx ;_;

1869b No.136

>>135
zaman çok hızlı geçiyor be…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]