[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/no/ - Nasil Oluyor

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1543173368311-0.png (84.96 KB, 1458x687, 486:229, Screenshot_2018-11-25-09-1….png) ImgOps Google

File: 1543173368311-1.jpg (2.96 MB, 4032x3024, 4:3, IMG_20181125_220217.jpg) ImgOps Google

41d65 No.6[Reply]

İşte beklediğiniz an geldi post atılmamasıyla meşhur /no/'nun bakireliği bu tiradla bozuluyor.


Mandalina ağacı dalından avize yapımına girişiyorum. Yaptıkça postlayacağım. Bakalım nasıl gidecek. E27 eskitme duy 6 adet şuan kargoda ayrıca 6mt üzeri halat kaplı ceyran kablosu da geliyor. Şimdilik bu kadar.
10 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

b8978 No.20

File: 1544051013127-0.jpg (3.65 MB, 4032x3024, 4:3, IMG_20181206_000619.jpg) ImgOps Google

File: 1544051013127-1.jpg (3.9 MB, 4032x3024, 4:3, IMG_20181206_000627.jpg) ImgOps Google

File: 1544051013127-2.jpg (3.53 MB, 4032x3024, 4:3, IMG_20181206_003128.jpg) ImgOps Google

bir kaç ayrıntı fotoğraf çektim sizler için şu an huzurluyum gerçekten de bu projeyi tamamladığım için.

Bir ayrıntı var bu tip işlerde led ampullerden başkası sıcaklık ve yangın tehlikesinden ötürü kullanılmamalı.

71876 No.23

>>19
yanlış bir şeyler var sanki ne desem bilemedim. ama kamerayı oraya odakladığın içindir muhtemelen. uzaktan komple salonu çeksen daha güzel durabilir. söz ifşa etmeyeceğim.

0d1d2 No.24

>>23
fotoyu hiç kırpmadım ki? biraz alçak oldu sadece o kadar tahminimden daha uzun olduPrevious [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]