[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/mu/ - Muzik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1534275460122.jpg (242.36 KB, 646x850, 19:25, apollo.jpg) ImgOps Google

a08b1 No.26[Reply]

fbceb No.27

File: 1534276223803.jpg (156.39 KB, 932x680, 233:170, 1420203600831.jpg) ImgOps Google

bu müzik tavuk dönerimi yerken bana kendimi elegant hissettirdi. teşekkürler

d3567 No.28

>>26
>Hellenistik donemde yazilmis eseri modern yunanca seslendirmek
Bu yunanlar katiyen egitilmezdir. Ilyadayi homerik aksanda okuyan birine oyle okunmaz modern yunancada okuyacaksin yazan gerzek de gordum. Okuyus tarzi, aksanida modern.
Yunanlardan antik muzik dinlemeyin, bok attiklari yabancilar kat kat daha iyi soyluyorlar.File: 1534069762235.jpg (34.67 KB, 468x527, 468:527, 1484355227121.jpg) ImgOps Google

5a4ac No.25[Reply]File: 1534019539133.gif (2.28 MB, 333x200, 333:200, acc6fb2196ac752977887ef577….gif) ImgOps Google

43519 No.23[Reply]

adedc No.24
File: 1533194461268.jpg (121.68 KB, 1920x817, 1920:817, CR-Health-AH-Supplements_s….jpg) ImgOps Google

1d635 No.18[Reply]

Sadece techno ve dım tıs

1d635 No.19

File: 1533194592598.jpg (7.52 KB, 200x200, 1:1, avatars-000331870584-1zv47….jpg) ImgOps Google


1d635 No.20

File: 1533194671077.jpg (89.48 KB, 1280x720, 16:9, XXXXXXX.jpg) ImgOps Google


77838 No.22

>>19
evdeki sesi mixe sokmasına kadar dayanabildim,berbattı.File: 1533636743358.webm (433.37 KB, 640x360, 16:9, dans.webm) ImgOps Google

d5c71 No.21[Reply]File: 1532378370514.jpg (34.76 KB, 968x544, 121:68, Putin_Pointing.jpg) ImgOps Google

7a98e No.17[Reply]

>can you hear?
>everybody can hear?
>good

seni dinliyorum anon, favorimsin.


File: 1531613405237.jpg (87.27 KB, 640x640, 1:1, 9647eddaf27004a5a86b66af2f….jpg) ImgOps Google

e451e No.4[Reply]

bu adamın 2009 öncesindeki şarkıları neden buhranı bu kadar iyi anlatıyor?

https://www.youtube.com/watch?v=iJiH7GKG88w
2 posts omitted. Click reply to view.

ed451 No.7


82b96 No.9

File: 1531789015886.jpg (69.72 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google


82b96 No.16

https://www.youtube.com/watch?v=bXWzJ6X9tMk
bu adamın çıkmış en son şarkısı tadı yok bence. ondan sonraki tüm şarkıları çöptür.File: 1532193606104.gif (236.34 KB, 226x280, 113:140, hit-phones.gif) ImgOps Google

9adf2 No.15[Reply]File: 1531608096281.jpg (23.76 KB, 590x332, 295:166, 55eb4766f018fbb8f8b6e750.jpg) ImgOps Google

9d6e4 No.3[Reply]

https://youtu.be/eh39ZJvumV0

şu derin ses hangi müzik aletiyle çıkarılıyor?

fbc1c No.8

Elektronik iskoç tulumu

0849b No.14

File: 1531906778662.jpg (206.69 KB, 1087x725, 1087:725, Patagonia+Hibrid+Uyku+Tulu….jpg) ImgOps Google
File: 1531839519179.jpg (89.5 KB, 1000x631, 1000:631, paylastigin4tesekkurediyor….jpg) ImgOps Google

9a900 No.10[Reply]

sabahtan beri kafamda ismini bulamadığım şarkı dönüyor. db sıfırlanmadan hemen önce anonun teki atmıştı lolitanın teki videosuna koymuştu hatta video başlangıcında kız havuza falan giriyordu. o webm veya şarkı ismini soslayın lütfen.

4a9b3 No.11


280e4 No.12


7e21f No.13

bunlar değilPrevious [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]