[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/lit/ - Edebiyat

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1541330887542.jpg (58.75 KB, 634x431, 634:431, article-2118689-1248470F00….jpg) ImgOps Google

fec59 No.19[Reply]

Harikulade bir kitap.
The Worst Journey in the World
Apsley Cherry-Garrard

görsel wilson un çizimlerinden biri.

6a405 No.21

File: 1541711850248.jpg (281.94 KB, 1932x1932, 1:1, tommyboi.jpg) ImgOps Google

T.hanksFile: 1541687140883.jpg (189.97 KB, 1024x768, 4:3, Dls7IbEVAAAIkXF.jpg) ImgOps Google

bbbed No.20[Reply]

M. Elieade epub elinizde varsa paylasabilir misiniz anonlar


File: 1538384027589.jpg (185.53 KB, 1224x1632, 3:4, a6aba1588c7a75e0c4da469a4b….jpg) ImgOps Google

690f3 No.17[Reply]

https://journo.com.tr/kitap-degil-similasyon

>Bence bu kitapları alan bir okur potansiyeli hep vardı ama bunlar ya az kitap alıyordu ya da hiç kitap almıyordu. Bu kitaplarla birlikte bu okurlar da kitap okumanın prestijli dünyasına girdiklerini düşünüyorlar. Çünkü öteden beri kitap okumak, ne olursa olsun prestijli bir iş olarak görülmüştür. Yabancı turistlerin plajda kitap okumasına filan böyle imrenerek bakılır.


>Gösteri çağı, düşünce çağı olarak adlandırılan kitabın aşıldığı yerde ortaya çıkıyor. Kitap da hâlâ varlığını sürdürüyor. Ama nasıl? Bir, endüstri olarak varlığını sürdürüyor. İki, kültürel sermaye olarak varlığını sürdürüyor. Hâlâ insanlar D&R’lara gidip kitap karıştırma hevesindeler ama aslında gerçekten kitap diyebileceğimiz ürünlere takati yok insanların. O yüzden bu kitapları alıyorlar.

6475c No.18

File: 1538836127933.jpg (146.3 KB, 800x800, 1:1, 1470515698124.jpg) ImgOps Google

Bir adım daha ötede olması gerek yani burada bir anonun bir ara yazdığı bir şey vardı kitap vs forslandigindan halbuki bir filozof da bir orospu da hakikate aynı uzaklıkta gibi bulabilirsem SSını atarım.File: 1532428983659.png (213.81 KB, 669x353, 669:353, Screenshot_44.png) ImgOps Google

683bf No.3[Reply]

Türkiye Dil Haritası
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

4a1ad No.8

File: 1532452524094.png (67.21 KB, 1011x631, 1011:631, ClipboardImage.png) ImgOps Google

dil haritası değil etnik haritası. k*rdolar bile kendi dillerini konuşamıyorlar koduğumun çerkezleri mi konuşacak.

0ca7c No.9

>>8
Boktanbul’un ortasında dahi sesli sesli konuşuyoruz boktenli beta :D

0595b No.10

>>4
>Türcomani ne demek?
türkmence.
>karapapaghi, dimili kurdish falan bunlar ne anlama geliyor?
kürtçenin diyalektleri.Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]