[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/lit/ - Edebiyat

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1538384027589.jpg (185.53 KB, 1224x1632, 3:4, a6aba1588c7a75e0c4da469a4b….jpg) ImgOps Google

690f3 No.17[Reply]

https://journo.com.tr/kitap-degil-similasyon

>Bence bu kitapları alan bir okur potansiyeli hep vardı ama bunlar ya az kitap alıyordu ya da hiç kitap almıyordu. Bu kitaplarla birlikte bu okurlar da kitap okumanın prestijli dünyasına girdiklerini düşünüyorlar. Çünkü öteden beri kitap okumak, ne olursa olsun prestijli bir iş olarak görülmüştür. Yabancı turistlerin plajda kitap okumasına filan böyle imrenerek bakılır.


>Gösteri çağı, düşünce çağı olarak adlandırılan kitabın aşıldığı yerde ortaya çıkıyor. Kitap da hâlâ varlığını sürdürüyor. Ama nasıl? Bir, endüstri olarak varlığını sürdürüyor. İki, kültürel sermaye olarak varlığını sürdürüyor. Hâlâ insanlar D&R’lara gidip kitap karıştırma hevesindeler ama aslında gerçekten kitap diyebileceğimiz ürünlere takati yok insanların. O yüzden bu kitapları alıyorlar.

6475c No.18

File: 1538836127933.jpg (146.3 KB, 800x800, 1:1, 1470515698124.jpg) ImgOps Google

Bir adım daha ötede olması gerek yani burada bir anonun bir ara yazdığı bir şey vardı kitap vs forslandigindan halbuki bir filozof da bir orospu da hakikate aynı uzaklıkta gibi bulabilirsem SSını atarım.

1bf7e No.34

File: 1554927789786.png (424.67 KB, 1080x1920, 9:16, Screenshot_20171103-033950.png) ImgOps Google

>>18
>>17
geç de olsalel:D delivir eylediğim için mutluyum.

dac7e No.35

>>34
oo cehaletle fethedici anon, okumaya gerek yok düşünmeye de, bilgiye de vs.

en başından kavramlara açıklık getirse iyi olacak, bu kadar genel ve kesin konuşmadan evvel

tahminde bulunalım; anon birkaç kitap okur ve bunların özel etkisiyle kitap okumayı bırakır, bu yanlış kitap seçimiyle başladığını düşündürdü bana.

böyle arkadaşlar var tanıdığım, öğrenciliğimizde yanlışlıkla bir takım kötü çevrilmiş felsefe tarihi kitaplarını sözlükleri hatmeden, sonra bunu tek hakikati yapıp bu düşüncenin metresi olan.

iş işten geçtiğinde yazık oluyor ama, en azından eğlenceyi kaçırmış oluyorsun.

bari bu kadar inat etmeyip ilk çağ filozoflarını öğrense, yanlışa ve boşa düştüğünü hemen görür ve zarardan dönerdi.File: 1552376389749.jpg (152.39 KB, 599x936, 599:936, 9789750739545_front_cover.jpg) ImgOps Google

f9af9 No.30[Reply]

Savaş ve Barış ı hangi yayınevinden almalıyım?

18cf6 No.31

canFile: 1541330887542.jpg (58.75 KB, 634x431, 634:431, article-2118689-1248470F00….jpg) ImgOps Google

fec59 No.19[Reply]

Harikulade bir kitap.
The Worst Journey in the World
Apsley Cherry-Garrard

görsel wilson un çizimlerinden biri.

6a405 No.21

File: 1541711850248.jpg (281.94 KB, 1932x1932, 1:1, tommyboi.jpg) ImgOps Google

T.hanks

17bca No.29

bugün satın aldım anonFile: 1551029070095.jpg (77.32 KB, 428x640, 107:160, tmp-cam-1517757561.jpg) ImgOps Google

42502 No.28[Reply]

tam o esnada sonsuzluk asılı kaldı. zaman akmayı bıraktı. sonsuz boşluk, bir toplu iğne ucu kadar küçüldü. o an yer yarılmış, gök delinmiş gibiydi. bir insanın dünyanın doğuşuna tanık olması gibiydi.
yanındaki seslendi: "işe yaradı!".
bir başkası ekledi: "işte şimdi hepimiz orospu çocuğuyuz."


kız dikeldi ve tüm haşmetiyle durdu. etrafına öfke ışıdı ve bağırdı: "beni rahatsız eden kim?" ama hemen sonra siniri boşaldı, zemindeki üzüntüyü hissetti. yavaşça nefesini bıraktı, ah çeker gibi, tıpkı küllerin rüzgarda usulca süzülmesi gibi.


File: 1541687140883.jpg (189.97 KB, 1024x768, 4:3, Dls7IbEVAAAIkXF.jpg) ImgOps Google

bbbed No.20[Reply]

M. Elieade epub elinizde varsa paylasabilir misiniz anonlar


File: 1532428983659.png (213.81 KB, 669x353, 669:353, Screenshot_44.png) ImgOps Google

683bf No.3[Reply]

Türkiye Dil Haritası
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

4a1ad No.8

File: 1532452524094.png (67.21 KB, 1011x631, 1011:631, ClipboardImage.png) ImgOps Google

dil haritası değil etnik haritası. k*rdolar bile kendi dillerini konuşamıyorlar koduğumun çerkezleri mi konuşacak.

0ca7c No.9

>>8
Boktanbul’un ortasında dahi sesli sesli konuşuyoruz boktenli beta :D

0595b No.10

>>4
>Türcomani ne demek?
türkmence.
>karapapaghi, dimili kurdish falan bunlar ne anlama geliyor?
kürtçenin diyalektleri.Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]