[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1657919922823.jpg (270.69 KB, 1600x1160, 2022-audi-a3-sedan-dashboa….jpg) ImgOps Google

42d37 No.871

koydukları teknoloji gelişiyor ama bir yerden kısmaları lazım tabi masraflar arttı. nerden kısacaklar kalıp makinelerinden tabi ki. bir şey ne kadar yuvarlaksa üretimi o kadar zordur. al sana köşeli tasarım, her şey düz. "marka yüzü olan agresif tasarım" kamuflajıyla "minimalist yaklaşım" gibi süslü kelimelerle sivri köşeli tasarımlar… en çirkin iç tasarımlardan biri. dışı bundan daha beter zaten. anonlar bile bu kadar köşeli değiller.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]