[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1657801922443.jpg (4.16 KB, 225x225, ExcelPixi.jpg) ImgOps Google

20138 No.870

Anonlar bu excelde ya da excel tarzı programlarda ufak bir şirketin ön muhasebe tarzı ufak hesap tutma, malzeme girdi çıktı eleman kontrolu tarzı işlemleri yapmayı basit bir nasıl halledebilirim?

6fd3c No.874

>>870
basit bir nasıl halledersin ki?
excel fonksiyon oluşturmayı araştır[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]