[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1627722435226.png (41.57 KB, 620x343, 620:343, ClipboardImage.png) ImgOps Google

2be0a No.784

WarezTurkeyin, Fullprogramindirin turbobit tarzı sabır siken saçmalıkları olmayan bir yabancı alternativi var mı? Arama yaptığımda scam siteler çıkıyor sadece. İki üç mblık şey için de torrentle uğraşmak caydırıcı geliyor.

c63e3 No.793
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]