[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1624373116692.jpg (53.09 KB, 900x900, g.jpg) ImgOps Google

4ad26 No.759

Youtube hariç video yükleme siteleri neler? Videolarımın uzun süre kalmasını istiyorum yani mesela buraya yüklesem yarın kapanabilir, streamable'a yüklesem linki kaybedince gidiyor, izlesene.com pek güvenilir durmuyor gibi gibi. Kaliteli ama ücretsiz bir site biliyor musunuz? Dailymotion'ı pek sevmedim ama şimdilik tek seçenek o duruyor gibi.

t. jewtube'den banlanmış anon

00de8 No.760

Bitchute

5e279 No.762

metacafe

48f9c No.769

odysee

c202d No.770

vimeo?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]