[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1624126487203.jpeg (27.99 KB, 640x480, 4:3, images-26.jpeg) ImgOps Google

7c826 No.757

Windows 11
Tasarımı W10'un aynısı olsa da biraz daha güzel, biraz iosa kaymış gibi. Performansı iyiyse korsanlarım.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]