[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1622499645280.jpg (117.03 KB, 601x362, 601:362, Screenshot_20210601-011945….jpg) ImgOps Google

fdf7e No.735

Anonlar bu konuda çok cahilim aydınlatırsanız sevinirim. Darknet'de Red Room'lara sadece özel davetle alınabiliyorsa insanlar nasıl oralara ulaşabiliyor? Davet almak için ne yapmak gerekiyor? (Deneyeceğimden değil, sadece meraktan)

b4fe7 No.736

hayirdir kendini mi öldüreceksin? Red roomlar gerçek değil.

87529 No.738

File: 1622532279677.jpeg (71.36 KB, 768x1024, 3:4, E2AwrxxXEAAuAnT.jpeg) ImgOps Google

Darkwebde görebileceğin en korkunç şey rekt videoları. Geri kalanı pornodan başka bir şey değil.

c5ed9 No.740

File: 1622560786223.jpg (192.51 KB, 1057x947, 1057:947, 1616023789893.jpg) ImgOps Google

>Red Room'lara sadece özel davetle alınabiliyorsa insanlar nasıl oralara ulaşabiliyor? Davet almak için ne yapmak gerekiyor?
Red Room diye bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı. Tıpkı monero karşılığı cinayet işleyen kiralık katillerin, çok gizli devlet bilgilerinin paylaşıldığı forumların, insan ve organ ticareti yapılan sitelerin olmadığı gibi. Darkweb'in Clearweb'ten tek farkı ve asıl kullanım amacı hamurişi.
>(Deneyeceğimden değil, sadece meraktan)
Kesin öyledir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]