[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617472740795.jpg (224.68 KB, 1301x789, 1301:789, New-icons-first-look.jpg) ImgOps Google

bd3db No.681

windows 10 tasarımı değişiyor sonunda. boktan, ruhsuz, boğucu flat design menesi bitsin artık. ilk ikonları değiştirmeye başladılar. yeni tasarımın daha canlı ve renkli olduğu görülüyor. inşallah taskbar ve windows explorer da komple yenilenir. eylül-ekime kadar tüm detaylar belli olur.

d43c3 No.683

>>681
>yenilenince explorer.exe'nin bile bug tarlasına dönüp kullanılamaz hale geleceğini tahmin edememek

denetim masası - ayarlar uygulamasını bir karşılaştır mesela[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]