[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617327031885.gif (1.12 MB, 320x289, 320:289, 1517420004336.gif) ImgOps Google

aa381 No.677

bilgisayarı açtıktan 5-10 dakika sonra sakin sakin youtubeda video izliyorken ilk önce ekran gitti 1-2 saniye ses takıldı ve bilgisayar kapanıp açıldı. işin garip tarafı bu olaydan önce cpum i7-2600kdi, sonra i7-2600 oldu ve bir daha aynısı olmadı. nasıl oldu bu? nasıl düzeltebilirim?

35C civarında duruyor ısı, sorun o değil.

4b622 No.678

biostan kurcalayacaksin overclocku kapatmis alet buyuk ihtimalle voltaj dusuklugunden[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]