[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1613733519386.jpg (31.14 KB, 1000x1000, 1:1, v2-63297_large.jpg) ImgOps Google

5806c No.638

faremin x3 tuşu var. masaüstünde veya oyunlarda 3 tıklama olarak çalışıyor. ama oyunlarda bu tuşa atama yapmak istediğimde normal sol tık olarak algılanıyor neden böyle?

a4 tech x7

18e0f No.639

Ozel bir programi yoksa ayro bir tus olarak ayarlanmamistir o yuzden[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]