[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1609384797502.jpeg (204.35 KB, 1024x683, 1024:683, 0FC5F35C-EFFC-4FE8-ACA2-3….jpeg) ImgOps Google

0d326 No.577

sahte şekilde lisanslandırılan windows 7'nin bütün updateleri yapılabilir mi?

e6722 No.578

evet

b08a0 No.580

>>578
yapılmasına yapılır da sorun çıkar mı?

f753d No.582

>>580
nasıl bir sorun?

cb5a2 No.583

>>582
windows'un üreticileri ile iletişime geçip sahte olduğu belli olur da ekran resmi düz siyah, ikide bir açılan windows'u etkinleştirin uyarısı gelir mi gibi sorunlar.

e6722 No.584

>>583
Olabilir de olmayabilir de[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]