[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1608316507962.jpg (6.08 KB, 480x360, 4:3, heh.jpg) ImgOps Google

fe237 No.567

>Ders: advanced design and architecture of numerical algorithms
>Kullanılan materyal: MATLAB
>Problem: solving for A * x = b
>Hocanın derste anlattığı: x = inv(A) * b
>O anki yüzüm x = A \ b LAPACK's gesv routine kullandığında.
>O anki yüzüm ki boktan MATLAB kodu kullanılan boxlar yüzünden hayvan gibi yavaş çalıştığında.
>O anki yüzüm ki gesv(n, nrhs, A, lda, ipiv, b, ldb, info) kullanılmadığında.
>O anki yüzüm ki advanced derste hala LU decomposition kullanıldığında.
>O anki yüzüm ki insanlar hala Cholesky algoritması habbını almadığında.
>O anki yüzüm ki O(n^3)'de LU tıkanıp kaldığında.

f4a5f No.568

>>567

yazdıklarından hiçbir şey anlamadım ama bazlı bir anona benziyorsun. değinmeden geçemeyeceğim paylaştığın görseldeki üstadın hayatı beni hep hüzünlere gark etmiştir. sen git tek başına sıfırdan işletim sistemi kodla, dahi ol ama hayatın soğuk tren raylarının üzerinde son bulsun. vallaxi trajedi billaxi trajedi.

a20c6 No.572

File: 1608504397187.jpeg (52.18 KB, 739x415, 739:415, images (3).jpeg) ImgOps Google

>>568


"It's good to be king. Wait, maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know, but…"

16003 No.579

>>567
niggerlicious[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]