[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605372276249.png (47.96 KB, 1280x877, 1280:877, cloudflare-vpn-warp.png) ImgOps Google

e6c16 No.557

Eylül ayından beri Clouflare bedava bir VPN sunuyor masaüstünde de. Tabi teknik olarak bu bir VPN olsa da eğer cloudflare kullanan bir siteye giriyorsanız sizin ip adresinizi gizlemiyor. Sadece cloudflare kullanmayan servislerde en yakın cloudflare datacenter'ının ip adresi gözüküyor.

Wireguard ile yapıldığı için teknik olarak hala veriyi önce kendi sunucusuna çekip size şifreli olarak gönderiyor yani reisin sizi izlemesi bir nebze zorlaşıyor ama gizlilik iddiası yok bunu unutmayın. Cahil yaramazlık yapmıyorsanız engelli siteleri açmanız artık basit bir iş haline geldi hadi yine iyisiniz. Bağlantımın da yavaşladığını görmedim bunu kullanınca.

porno sitelerinde takılmak içi ne idüğü belirsiz beleş vpnlere bağlanacağınıza direkt tüccarın sunucusuna bağlanıp takılabilirsiiz.

2a50c No.558

File: 1605446996268.png (16.21 KB, 349x92, 349:92, Screen Shot 2020-11-15 at ….png) ImgOps Google

>>557
Anon haklı ve ben şunu eklemek istiyorum. Çok kolay bir API açığıyla bedava WARP+ kullanabilmeniz mümkün.

https://github.com/ALIILAPRO/warp-plus-cloudflare/blob/master/wp-plus.py

b4199 No.561

>>558
allax senden razı olsun anon terabaytlarca kotam oldu zerre sansür yok artık netimde dünya varmış anasını satayım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]