[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1604496044339.jpg (315.29 KB, 1717x1080, 1717:1080, PicsArt_08-05-08.50.27.jpg) ImgOps Google

9e665 No.554

Evet anonlar, aranızda blockchain/kripto projelerini araştırıp bunlara yatırım yapan var mı?
Şahsen Chainlink projesini çok beğeniyorum ve yatırım yapmak istiyorum. Sizin de fikirleriniz varsa tartışabiliriz.

9149c No.555

File: 1604496938052.jpg (53.28 KB, 576x1024, 9:16, HUNTERPEPE.jpg) ImgOps Google

>meme coine yatırım yapmak
Hedera hashgraph ve Theta'yı araştırmanı tavsiye ederim.

9e665 No.556

File: 1604498494545.jpg (66.97 KB, 1080x705, 72:47, 1604128744731.jpg) ImgOps Google

>>555
Theta iyidir ama Verasity'nin market değeri ona kıyasla çok daha düşük. İkisi arasından Verasity seçerdim.
Hedera'yı bilmiyorum bakarım bir ara

49c6c No.643

>>554
Chainlink nedir anon? Blockchain alternatifi mi?
Daha önce hiç coin işi ile ilgilenmedim. Artık düşmeye başlayacak gibi duruyor. Çok yükseldi. Başlamayı düşünüyorum.

Bu konuda çok cahilim :([Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]