[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1604178683425-0.jpg (89.31 KB, 1080x543, 360:181, IMG_20201101_000748.jpg) ImgOps Google

File: 1604178683425-1.jpg (242.09 KB, 1080x1413, 120:157, IMG_20201101_000536.jpg) ImgOps Google

fc3c7 No.548

biri orjinal biri anker, değerleri aynı gözüküyor, ankerle aynı hızlı şarj performansını alabilir miyim
>elektrikten anlamayan anon

19860 No.549

ustunde yazilanlar dogruysa evet.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]