[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1604064510189.jpg (22.27 KB, 900x507, 300:169, fallout_new_vegas__mr__hou….jpg) ImgOps Google

c37b2 No.546

Elimde Hometech 8C bir tablet var. Zamanında 100 liraya kitap okumak için almıştım. Hiç oyun yüklemedim; youtube, chrome, notepad ve ebook uygulaması dışında bir şey yüklü değil ama deli gibi kasıyor. Animasyonları kapattım, arka planda çalışan şeyleri kapattım ama hala aynı bok. Kindle alacak param da yok. Basit ve hızlı bir işletim sistemi yüklemenin yolu yok mu? Yada daha efektif bir yol?
>t. androidden anlamayan anon


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]