[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1603990339854.png (1003.3 KB, 1879x949, 1879:949, ClipboardImage.png) ImgOps Google

c5dee No.542

Türknet hakkında kırmızı hapı ver

f875a No.543

Hala kablonet hapını yutmadın mı? Witcher 3 GOTY'ı 1 saatte indirdim daha geçen gece ps4'üme. Yanına nat geo discovery falan siksok televizyon kanalları açık uyduda. Hepsi toplam 80 lira falan. Bilemedin 85.

c5dee No.544

>>543
Taşınacağım apartmanda kablonet'in olup olmadığından emin değilim ama Türknet'in var olduğunu gördüm

c5dee No.545

>>543
hangi paket ile 1 saatte indirdin kardom?(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]