[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1601066188967.png (202.91 KB, 394x397, 394:397, 1494941583456.png) ImgOps Google

99ed0 No.524

çıplak ip ile bir türk firmanın sitesine pentest yaptım, bir yere varamadım ama girişimlerim loglara kaydedilmiştir. başıma bir iş gelir mi?

5b5a6 No.525

>pentest yaptım,
ping atmayla bisey olmaz.

64619 No.538

File: 1603599674106.jpg (327.77 KB, 847x1200, 847:1200, p_00019.jpg) ImgOps Google

>>524
yarrağı yedin. harddiski mangalda yak ramlari mikrodalgada ısıt routeri tekmele zimbabwe tek yön uçak biletini al(KURALLAR.HTML)

1adbb No.539

>>538
Sos?(KURALLAR.HTML)

175aa No.540

File: 1603644153468.jpg (83.41 KB, 800x421, 800:421, kekekekekek.jpg) ImgOps Google

>>524
Harddiskini çöpe at anon :DD(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]