[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596485440071.png (1.61 MB, 900x900, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

58335 No.503

Anonlar masayı kendime çektiğimde bilgisayar hafif sıçradı ve mavi ekran verdi. Açıldığında ise ses seviyesi anlaşılmayacak dereceye düştü. Driverleri güncelledim, ses ayarlarını kontrol ettim ama hiçbir şey yok. Acaba problem donanımsal mı?
LenovoG500


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]