[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1595674823621.png (37.92 KB, 1200x388, 300:97, neurolink.png) ImgOps Google

636f7 No.498

Neuralink hakkındaki düşünceleriniz neler? Hayatımıza girmesine ne kadar süre var? Anonimliği bitirir mi? Bundan nasıl korunabiliriz? Yapılması mümkün mü?

0b9ad No.501

File: 1595825074234.jpg (33.65 KB, 300x213, 100:71, 300px-Frederick_Burr_Opper….jpg) ImgOps Google

Nwo'nun son aşamasının başlangıcı. Yapay zekayı boogeyman olarak kullanıp bildiğin milletin beynine çip takacaklar anon. İşin palyaço yanı bundan 10 sene önce bu tarz konulara komplo teorisi olarak bakılıyordu şimdi yavaş yavaş normalleştigini ve kamuoyunda karşılık görmeye başladığını görmek bana kassandra kompleksini iliklerime kadar yaşatıyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]