[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1595674823621.png (37.92 KB, 1200x388, 300:97, neurolink.png) ImgOps Google

636f7 No.498

Neuralink hakkındaki düşünceleriniz neler? Hayatımıza girmesine ne kadar süre var? Anonimliği bitirir mi? Bundan nasıl korunabiliriz? Yapılması mümkün mü?

0b9ad No.501

File: 1595825074234.jpg (33.65 KB, 300x213, 100:71, 300px-Frederick_Burr_Opper….jpg) ImgOps Google

Nwo'nun son aşamasının başlangıcı. Yapay zekayı boogeyman olarak kullanıp bildiğin milletin beynine çip takacaklar anon. İşin palyaço yanı bundan 10 sene önce bu tarz konulara komplo teorisi olarak bakılıyordu şimdi yavaş yavaş normalleştigini ve kamuoyunda karşılık görmeye başladığını görmek bana kassandra kompleksini iliklerime kadar yaşatıyor

527e5 No.523

File: 1600940959791.png (310.92 KB, 425x549, 425:549, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Günümüzde nasıl yeni nesil süt mısırını gerçek mısır sanıyorsa ileride 20-30 yıl sonra da yeni nesiller çiplenmeyi normal bir şey olarak görecek.
AVM'ye mi girecen? "sağlık bilgini" gösteren çipe sahip olman gerekecek. Metroya mı binecen? "Güvenli" seyahat etmek için çipin olması gerekecek.
Önce deneme amaçlı BTC getirdiler. Önceden devletler ve şirketler paranın halka ne kadarını ve nasıl gittiğini kontrol edebiliyorlardı. Şimdi paranın nasıl harcanacağını da kontrol edebilecekler. Mesela A şirketi tüccara rüşvet verecek, tüccar da gidip bunun sitesinde o kripto para sistemini kuracak. ya da B şirketi C şirketinin batması için lobicilik yapacak C şirketine kripto parayı harcattırmayacak gibisinden. pek çok yolu var.
Çiplenmeye gelirsek, düşüncelerimi yukarda yazdım, olumsuz 5-10 yıla görürüz sosyal medyada ünlü kişiler çiplenmeye başlar PR kapsamında. Anonimliği sence bitirmez mi. Korunmak için muhafazakar olmak gerekecek, gençliği hedef alacaklar. Aynı nasıl gençlik sürekli üst model telefon alma peşindeyse çipleri de "havalı" olarak görecekler.
Yapılmasının mümkün olup olmadığına gelirsek, bir doktor olarak şunu diyebilirim ki mümkün, ve "the thought emporium" kanalı böyle bir şey denemişti çok detay bilmiyorum ancak. https://www.youtube.com/watch?v=V2YDApNRK3g
sonuçta şu an düşündüğün şeylerin tamamı aslında sodyum potasyum kanallarının mV'larının değişimi…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]