[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1595356629517.jpg (14.55 KB, 480x360, 4:3, d23d21.jpg) ImgOps Google

59b8b No.496

Win10'u silip Arch Linux veya Debian kurmayı düşünüyorum güvenlik için peki bu adımdan sonra neler yapmam gerekiyor? Siber güvenlik uzmanı anonlar bir yardımcı olsa mutlu olurum.

db1b7 No.497

File: 1595364967441.jpeg (32.32 KB, 750x409, 750:409, images-1.jpeg) ImgOps Google

görmek yetmez, bakman lazım.

>>483

2ce0d No.504

Moruq manjaro takıl, ilk başlayanlar için ideal debian botnet(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]