[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1594542407571.png (220.33 KB, 1401x1155, 467:385, Tarama_20200712.png) ImgOps Google

b04f7 No.493

Diyelim ki mavi çizgili kağıda siyah kalemle şöyle bir şey çizdim ve tarayıcıyla bilgisayara aktardım. Arka plandaki mavi çizgileri nasıl silebilirim? Sadece siyah kalemle çizdiklerim kalsın istiyorum. Ek olarak DPI'ın yükselmesi resmin pixellenmesini artırır mı?

56647 No.494


cf361 No.495

paintten bile yapılır[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]